Bệnh viện K

Cải tạo nâng cấp chất lượng bệnh viện K là nhiệm vụ chiến lược và được đánh giá rất quan trọng trong thời gian vừa qua. Với việc nâng cấp phần trần của hệ thống bệnh viện nhằm mở rộng diện tích sử dụng.

 

Thông tin dự án:

Chủ đầu tư: Bệnh viện K

Địa chỉ: Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Tổng diện tích mặt bằng: 27.245m2

Sản phẩm sử dụng: Trần nhôm C150-shaped và Trần nhôm B180-shaped

Tổng diện tích Trần: 14,800 m2

Thời gian bắt đầu: Tháng 12 - 2012

Thời gian hoàn thành: Tháng 2 – 2013

 

 Hình ảnh hoàn thiện sau khi thi công phần trần tại bệnh viện K

 Cải tạo nâng cấp chất lượng bệnh viện K là nhiệm vụ chiến lược và được đánh giá rất quan trọng trong thời gian vừa qua. Với việc nâng cấp phần trần của hệ thống bệnh viện nhằm mở rộng diện tích sử dụng. 

Scroll